Strona główna        Kontakt


STYPENDIA POMOSTOWE - WYNIKI !

LISTA LAUREATÓW PROGRAMU STYPENDÓW POMOSTOWYCH Kaszubskiego Stowarzyszenia Producentów Truskawek
i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi

 

1.  Kleinszmidt Natalia - Szymbark, gm. Stężyca

2.  Jażdżewska Lucyna - Borzestowo, gm. Chmielno

3.  Formela Marta - Mezowo, gm. Kartuzy

4.  Benkowski Marcin - Somonino, gm. Somonino

 

Gratulujemy stypendystom i życzymy sukcesów naukowych!

________________________________________

Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do uzdolnionych maturzystów, którzy zdali egzamin w roku 2009, mieszkają w Gminie Stężyca oraz dostali się na I rok studiów dziennych magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra. Stypendia pomostowe mają pomóc świeżo upieczonym studentom, pochodzącym z niezamożnych rodzin, przetrwać najtrudniejszy, pierwszy rok studiowania.

Organizatorem Programu Stypendiów Pomostowych na terenie całego kraju jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi. Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek jest jej partnerem. Środki przekazywane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości pochodzą od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji Grupy TP, Fundacji BRE Banku, Banku Pocztowego SA i Fundacji Jana Kantego Steczkowskiego.

Szczegóły dotyczące Programu Stypendiów Pomostowych znajdują się na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl

W roku akademickim 2009/2010 każde stypendium wyniesie 5000 zł rocznie (500 zł miesięcznie wypłacanych przez 10 miesięcy roku akademickiego 2009/2010).


WNIOSKI PROSIMY PRZESYŁAĆ TYLKO DROGĄ POCZTOWĄ!
TERMIN MIJA 14 SIERPNIA 2009 ! (decyduje data stempla pocztowego)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 692-175-031

________________________________________

Uwaga! Wyjaśnienie pojęć:

I. Uprawnieni do składania wniosku o stypendium

Program Stypendiów Pomostowych organizowany przez Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek należy do tzw. II segmentu tego programu: "Dyplom z Marzeń".

• Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek (KSPT) jest Organizacją Lokalną w rozumieniu zapisów regulaminu Programu Stypendiów Pomostowych.

• Każdy tegoroczny maturzysta z gminy Stężyca (uczeń, który ma stałe miejsce zameldowania na terenie gminy Stężyca oraz zdał egzamin maturalny w roku 2009 w szkole znajdującej się na terenie województwa pomorskiego) spełniający warunki regulaminu Programu Stypendiów Pomostowych (edycja 2009/2010) w zakresie wyniku z egzaminu maturalnego, przyjęcia na studia, miejsca zamieszkania i dochodu, może składać wniosek o przyznanie stypendium pomostowego bezpośrednio do KSPT.

II. Dochody z działalności gospodarczej - dokumentowanie osiągniętych przychodów

Informacja o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej dołączana do "Oświadczenia o sytuacji materialnej" powinna zawierać, oprócz dochodu netto, dane o wysokości przychodu brutto, potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe.
W celu udokumentowania osiągniętych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (niezależnie od formy opodatkowania) prosimy o dołączenie do wniosku następujących dokumentów:
1. Oświadczenie poświadczone przez księgowego o osiągniętym dochodzie w czerwcu 2009.
2. Oświadczenie poświadczone przez księgowego o łącznym dochodzie za 6 miesięcy roku 2009.
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach w 2008 roku (jeśli działalności gospodarczej w 2008 roku nie prowadzono, należy złożyć stosowne oświadczenie).

III. Dokumentowanie dochodów innych niż z działalności gospodarczej

Dokument potwierdzający uzyskane dochody musi wskazywać na dochód netto osiągnięty w czerwcu 2009 r. Nie może to być zaświadczenie zawierające np. tylko średnią dochodów za 3 ostatnie miesiące, a jednym z miesięcy jest czerwiec.

W przypadku rolników wymagane jest zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych.

Uwaga! Jeśli w rodzinie wnioskodawcy są osoby bezrobotne KONIECZNE jest załączenie do wniosku decyzji o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawienia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy.

IV. Kopia świadectwa maturalnego

Prosimy o załączanie do wniosku KOPII świadectwa maturalnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez sekretariat szkoły, która wydała świadectwo.
(UWAGA! OKE nie potwierdza świadectw maturalnych za zgodność z oryginałem - musi to uczynić szkoła macierzysta maturzysty. Nie jest wymagane potwierdzenie notarialne, wystarczy potwierdzenie ze szkoły.)

V. Typ szkoły wyższej

O stypendium mogą ubiegać osoby, które dostały się na I rok studiów dziennych magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra.
Osoby, które będą studiować np. w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych lub Kolegiach Nauczycielskich nie mogą składać wniosków o przyznanie stypendium.

VI. Zaświadczenie o przyjęciu na studia

Do wniosku musi być koniecznie załączone "Zaświadczenie o przyjęciu na studia". Zaświadczenie musi zawierać jednoznaczną informację, że wnioskujący o stypendium został już przyjęty w poczet studentów konkretnej uczelni i kierunku na rok akademicki 2009/2010. Nie będą akceptowane np. zaświadczenia o złożeniu dokumentów kandydata do biura rekrutacyjnego uczelni.
W przypadku, gdy do dnia 14.08.2009 (ostatni dzień, w którym można wysłać wniosek o stypendium do KSPT) zostały mniej niż 2 dni robocze, a wnioskujący o stypendium nie otrzymał jeszcze z uczelni oficjalnego "Zaświadczenia o przyjęciu" wystawionego przez komisję rekrutacyjną uczelni, możliwe jest załączenie informacji potwierdzającej przyjęcie na studia np. wydruku z internetowej strony rekrutacyjnej uczelni. Informacja ta musi jednak jednoznacznie potwierdzać, że wnioskujący o stypendium został przyjęty na I rok studiów i nie znajduje się na np. liście rezerwowej lub liście "zakwalifikowanych do przyjęcia". W momencie otrzymania oficjalnego pisma od komisji rekrutacyjnej potwierdzającej przyjęcie na studia należy kopię tego pisma niezwłocznie przesłać do KSPT - dokument ten jest potrzebny do dalszej oceny wniosku kandydata przez komisję stypendialną, jego brak będzie skutkować odrzuceniem wniosku o stypendium z powodów formalnych.
Wniosek oraz dokumenty załączane do wniosku o przyznanie stypendium nie będą zwracane - są one przesyłane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.
________________________________________

Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij wniosek, oświadczenie i dołącz dokumenty potwierdzające dochody rodziny w czerwcu 2009 r., kopię świadectwa dojrzałości, zaświadczenie o przyjęciu na studia.

Największe szanse na otrzymanie stypendium mają osoby z najlepszymi wynikami z matury oraz najniższym dochodem na osobę w rodzinie. KSPT może rekomendować komisji stypendialnej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi maksymalnie pięć wniosków.

Wnioski należy przesyłać pocztą do Kaszubskiego Stowarzyszenia Producentów Truskawek pod adres: 83-323 Kamienica Szlachecka ul. Długa 13 z dopiskiem na kopercie "Program Stypendiów Pomostowych".


4472 raz(y) oglądano.

Opis programu
POBIERZ

Regulamin
POBIERZ

Wniosek
POBIERZ

Oświadczenie
POBIERZ

Algorytm
POBIERZ


Truskawki kaszubskie dojrzewają na słonecznych stokach wzgórz morenowych w otoczeniu jezior i lasów sosnowych, muskane wiatrem od morza. Bardzo słodkie i aromatyczne, są wyśmienite!
mapka
Obszar produkcji Truskawki Kaszubskiej na POJEZIERZU KASZUBSKIM
Truskawka Kaszubska lub Kaszëbskô Malëna jest produktem tradycyjnym województwa pomorskiego.
Truskawka Kaszubska lub Kaszëbskô Malëna jest wpisana do europejskiego systemu nazw i oznaczeń geograficznych. Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1155/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. nazwę produktu zarejestrowano jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.
znaczek
Truskawka Kaszubska lub Kaszëbskô Malëna to produkt zgłoszony do europejskiego systemu nazw i oznaczeń geograficznych. Aplikuje o Chronione Oznaczenie Geograficzne.

„Kremowe Malënë” - mus z truskawek kaszubskich jest produktem tradycyjnym województwa pomorskiego mus
i otrzymał „Perłę 2005” w ogólnopolskim konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo
puchar